logo

Kako funkcionira istraživanje Plata.ba?

Metodologija istraživanja Plata.ba

Plata.ba je web portal putem kojeg je moguće uporediti iznose plata za više od 600 različitih pozicija. Lista pozicija odražava tržište rada u Bosni i Hercegovini i kontinuirano se nadopunjuje.

Istraživanje plata je kreirano 2007. godine pod imenom Merces.sk. Autor metodologije prikupljanja i procesiranja podataka u istraživanju i njihove evaluacije je kompanija Profesija iz Slovačke. Ista metodologija prikupljanja podataka kroz web portale je zatim pokrenuta u Češkoj (Platy.cz), Mađarskoj (Fizetesek.hu) i u 13 drugih zemalja među kojima je i Bosna i Hercegovina (Plata.ba) kao i na internacionalnom portalu Paylab.com.

Portal je namijenjen zaposlenim osobama koje žele uporediti svoje plate, nezaposlenim osobama koje se pripremaju za razgovor za posao kao i kompanijama koje žele pravedno platiti svoje zaposlenike.

1. Ulazni podaci

Zaposleni imaju mogućnost uporediti svoje plate sa drugim zaposlenicima na istoj poziciji i u istom regionu. Svako ko u upitniku kaže da radi na odabranoj poziciji makar neko vrijeme, postaje ispitanik i dobit će poređenje svoje plate sa  prosječnom platom referentnog uzorka. Uzorak čine ostali ispitanici prema popunjenoj poziciji i regionu. Ako ispitanik unese da ne radi na određenoj poziciji, neće biti smatran ispitanikom.

Podaci koje unese svaki ispitanik su validni godinu dana, i ne postoji ni na koji način miješanje u unesene podatke. Svi podaci u istraživanju plata su anonimni. Procedura prikupljanja i procesiranja podataka u potpunosti je usklađena sa GDPR uredbom o procesiranju ličnih podataka.

U BiH se prikupljaju podaci o neto platama, i od ispitanika se traži da unesu plate za puno radno vrijeme.

2. Izlazni podaci

Prije kalkulacije plata podaci u uzorku se "čiste". Prvo se filterišu ekstremne vrijednosti, naprimjer, plata od 100 BAM mjesečno ili 10 miliona BAM mjesečno. Drugi korak u čišćenju baze podataka je detekcija duplih unosa i ekstrema. Ekstremi su definisani specifično za pojedine pozicije i u odnosu na regiju. Metodologija detekcije ekstremnih vrijednosti (brisanja podataka) je bazirana na gruboj procjeni parametara teoretske distribucije plata po poziciji i prema regiji. 

Podaci o platama u upitniku koji su prošli kroz proces čišćenja ulaze u set podataka za regresivni model.

3. Regresivni model

Istraživanje plata izračunava ukupni i osnovni iznos plate kroz kvantitativnu regresiju. U obzir uzima povezanost između pozicije, regije, veličine kompanije, obrazovanja, prakse i godina. Ovaj dokazani metod osigurava estimaciju plata i u slučaju malog broja ispitanika u željenom uzorku.

Regresivni model izračunava vrijednosti plata na nivou pozicije, za najmanje 10 ispitanika u setu podataka za tu poziciju.  Po defaultu, uzima se broj ispitanika za tu poziciju u zadnjih 12 mjeseci, ali ako je taj broj manji, uzimaju se podaci za zadnja 24 mjeseca, ili u drugom slučaju za 36 mjeseci.

Izlazni rezultati regresivnog modela razlikuju sljedeće tipove kompanije po veličini:


 • mala (do 50 zaposlenih)
 • srednja (51 - 249 zaposlenih)
 • velika (250 i više zaposlenih)


Kao nivoe obrazovanja razlikuje regresivni model:


 • niže od završene srednje škole
 • završena srednja škola
 • univerzitetska diploma, gdje su uključeni ispitanici svih nivoa univerzitetskog obrazovanja


Radno iskustvo u regresivnom modelu je podijeljeno na tri nivoa:


 • junior (do 2 godine radnog iskustva)
 • srednji nivo (3 - 5 godina radnog iskustva)
 • senior (više of 6 godina radnog iskustva)


4. U kojim slučajevima nije moguće prikazati rezultate

Uprkos primjeni regresivnog modela, u nekim slučajevima nije moguće prikazati rezultate o plati na određenoj poziiji. To se dešava u situacijama kada postoji premali broj ispitanika i zbog toga regresivni model procjenu plate smatra nepouzdanom.

U takvom slučaju, korisniku se nudi dokument sa savjetima o tome kako pregovarati o plati. Korisnik ima opciju da zatraži slanje poređenja plate automatski, kada sistem bude u mogućnosti dati procjenu plate. U tu svrhu potrebno je samo da unesete svoju e-mail adresu na koju će vam biti poslan link za poređenje plate.

5. Outputi za poslotražioce

Osnovna informacija istraživanja Plata.ba je prosječna plata za poziciju na nivou države. Nakon popunjavanja upitnika za poređenje plata, korisnik dobija besplatno podatke o platama - očekivane ili stvarne. Rezultati su prikazani direktno na web stranici Plata.ba.  

6. Outputi za kompanije

Korporativnim klijentima namijenjen je Profesionalni izvještaj, koji može biti kupljen nakon unošenja osnovnih podataka o traženim informacijama. Profesionalni izvještaj uzima u obzir ne samo poziciju i regiju, već i radno iskustvo i veličinu kompanije. Profesionalni izvještaj daje osnovni pregled nagrađivanja za odabranu poziciju, ali za razliku od Standardnog izvještaja (dostupnog za prolotražioce u pojedinim zemljama) također u odnosu na odabrane parametre. Izvještaj prikazuje osnovnu i ukupnu platu, a osim prosječne vrijednosti moguće je vidjeti i distribuciju plate prema percentilima:


 • 1. decil - 10% zaposlenih zarađuje manje od prikazane vrijednosti
 • 1. kvartil - 25% zaposlenih zarađuje manje od prikazane vrijednosti
 • median - polovina zaposlenih zarađuje manje/više od prikazane vrijednosti
 • 3. kvartil - 25% zaposlenih zarađuje više od prikazane vrijednosti
 • 9 decil  - 10% zaposlenih zarađuje više od prikazane vrijednosti


Situacija na tržištu rada također može biti vizualizirana putem grafikona sa distribucijom ispitanika prema platnim razredima. Ovaj grafikon će pokazati koji procenat zaposlenih se nalazi u kojem od 10 platnih razreda za odabrani uzorak.

Profesionalni izvještaj također sadrži osnovne percentile ukupne plate prema individualnim indikatorima:


 • prema radnom iskustvu
 • prema obrazovanju
 • prema regiji
 • prema veličini kompanije
 • prema dobi


i uvijek u odnosu na druge unesene kriterije.

Sve gore navedene informacije iz Profesionalnog izvještaja rezultiraju iz regresivnog modela. Uz pomoć standardne statistike zasnovane na podacima ispitanika možemo izračunati i udio ispitanika koji raspolažu sa datim nefinansijskim beneficijama. One mogu biti prikazane, ako postoji najmanje 10 ispitanika u uzorku.

Na isti način može biti procijenjeno koji udio ispitanika dobija određenu komponentu plate: varijabilni dio plate, 13. platu, godišnju nagradu i koji je medijan ovih komponenti plate. Ove vrijednosti mogu biti prikazane, ako postoji najmanje 5 ispitanika u uzorku u odnosu na odabranu poziciju, regiju, radno iskustvo, obrazovanje i veličinu kompanije.

Profesionalni izvještaj se može naručiti putem e-maila [email protected] i platiti putem fakture.

7. Online alat za kompanije

Korporativni klijenti imaju mogućnost pretplate na  različite pakete usluga pod imenom PayLab. Prema broju pozicija uključenih u pretplatu i vremenu osiguranom za rad sa alatom razlikujemo:


 • PayLab 1 mjesec
 • PayLab 5 mjeseci
 • PayLab više mjeseci
 • PayLab više godina


Pretplatom na jednu od ovih usluga klijent dobija pristup online alatu, u kojem može potražiti podatke o platama koristeći dva modula:

a) poređenje plata
b) određivanje plata

Outputi u oba modula su isti kao u profesionalnom izvještaju, Međutim, kada poredimo plate, sistem preporučuje kako da modificiramo platu individualnih zaposlenika.

Izvještaj može biti sačuvan za dalji rad, ili može biti eksportovan u PDF-u ili XLS fileu.

Za narudžbu pristupa online alatu molim Vas kontaktirajte [email protected].

8. Prilagođena analiza za kompanije

Istraživanje Plata.ba omogućava eksportovanje podataka na osnovu različitih kriterija, što se često koristi i za potrebe medija. Prikupljeni podaci i prilagodljivost sistema također nudi mogućnost nestandardnih analiza prilagođenih za kompanije. Da biste dobili informacije o takvoj analizi molimo Vas kontaktirajte [email protected].

Posjećenost portala Plata.ba i metodologija prikupljanja podataka se također koriste za različite analize tržišta, sa mogućnošću targetiranja specifičnih ciljanih skupina. Poslodavci imaju mogućnost da sagledaju svoju kompaniju iz perspektive drugih ljudi, uz dobijanje vrijednih informacija esencijalnih za donošenje strateških odluka u kratkom vremenskom roku. Da biste dobili više informacija, molimo Vas posjetite PayLab Data Reserach.Uporedite svoju platu

Nabavite besplatno personalizovano poređenje zarada.

Pristupite istraživanju plata