logo

OPĆI UVJETI

OPĆI UVJETI

Član I - Osnovne odredbe

 1. Firma Kolektiv d.o.o./MojPosao.ba , sa sjedištem u ulici Skenderpašina 1, 71000 Sarajevo, ID: 4200352000004, upisana u registar privrednih društava koji vodi Općinski sud u Sarajevu (u daljnjem tekstu: "Dobavljač"), je pružalac usluga (kao što je definisano ovdje), a dostupna i putem web stranice www.plata.ba.
 2. Dobavljač ovim putem objavljuje ove Opće Uvjete (u daljnjem tekstu: "OU"), koji regulišu određena prava i dužnosti Dobavljača i trećih osoba prilikom pružanja i korištenja Usluga (kao što je definisano ovdje). OU će također postati sastavni dio ugovora koji se zaključuje između Dobavljača i kupca, a objavit će se i biti dostupan u elektronskom obliku na www.plata.ba.
 3. OU će biti obavezujući za sve korisnike Usluga (kako je definisano ovdje) i proizilaziće iz općih obavezujućih uslova koji su na snazi u Bosni i Hercegovini, a posebno iz Zakona o obligacionim odnosima FBiH.
 4. Definicije. Sljedeće definicije će imati sljedeće značenje u OU i/ili u Ugovoru:
  • Zakon o Autorskom Pravu je Zakon o Autorskom pravu i srodnim pravima (Službeni glasnik BiH broj 63/10) sa svim njegovim budućim izmjenama i dopunama.
  • Cjenovnik je cjenovnik Usluga koje pruža Dobavljač.
  • Dobavljač ima značenje kako je navedeno u stavu 1. ovog člana OU.
  • Zakon o Obligacionim Odnosima je Zakon o obligacionim odnosima FBiH („Službeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 57/89; "Službeni list RBiH" br. 2/92, 13/93, 13/94) sa svim njegovim budućim izmjenama i dopunama.
  • Kupac je fizička osoba ili pravno lice koje naručuje Usluge uz naknadu.
  • Narudžbenica je pismena ili elektronska narudžba PayLab Usluga koja je postavljena od strane Kupca i prihvaćena od strane Dobavljača, koja ima oblik i sadrži uvjete utvrđene od strane Dobavljača. Ugovor između Kupca i Dobavljača će postati važeći nakon prihvaćanja Narudžbenice od strane Dobavljača.
  • Usluga ili Usluge jeste usluga, eventualno usluge koje pruža Dobavljač za naknadu po Narudžbi i/ili Ugovoru, čiji je predmet analiza plata i baza podataka. Obim i/ili specifikacije Usluga će zavisti o trenutnoj ponudi. Obim i specifikacije Usluga pružene Kupcu će biti navedene u Narudžbi i/ili u Ugovoru.
  • OU imaju značenje kao što je navedeno u stavu 2. ovoga člana OU.
  • Zakon o Zaštiti Ličnih Podataka je Zakon o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik BiH broj 49/06 i 76/11) sa svim njegovim budućim izmjenama i dopunama.
  • Ugovor je Ugovor zaključen između Dobavljača i Kupca, po osnovu kojeg Dobavljač izvršava usluge za Kupca. Ukoliko nije drugačije navedeno u Ugovoru, OU i Narudžba moraju biti sastavni dio Ugovora. Ugovor može biti zaključen i u usmenom obliku, ali u tom slučaju, ugovorni uvjeti moraju biti navedeni u Narudžbi i u OU.
  • Ugovorne strane jesu Dobavljač i Kupac.
  • Izvještaj je svaka izlazna Usluga koju Kupac dobija u elektronskoj ili printanoj formi a odnosi se na rezultate korištenja Usluge/Usluga.

Član II - Registracija

 1. Ukoliko Dobavljač ne odredi drugačije, registracija Kupca je neophodna za korištenje Usluga na internet stranici www.plata.ba kroz popunjavanje obrasca za registraciju.
 2. Registracija nije potrebna za korištenje Usluge kao što je predviđeno u članu 3. stav 13/5., OU od strane Kupca - fizičke osobe, koji je na internet stranici www.plata.ba popunio samo osnovne informacije za potrebe plaćanja za pružanje takvih Usluga. Kupci koji su pomenuti u prethodnoj rečenici, su dužni navesti istinite i aktualne informacije prilikom popunjavanja pomenutih informacija. Za Kupce pomenute u prvoj rečenici ovog člana, odredbe ovoga člana UO koje uređuju registraciju, se ne primjenjuju.
 3. Nakon završetka unosa obaveznih podataka u registraciji i potvrde istih koja se daje direktno na internet stranici www.plata.ba, Kupcu će biti dostavljena poruka na e-mail adresu koju je sam dostavio kako bi se potvrdila registracija. Nakon registracije, Kupcu će biti dodijeljeno jedinstveno korisničko ime i lozinka, putem kojih će registrovani Kupac biti u mogućnosti prijaviti se na internet stranicu www.plata.ba i koristiti kupljene Usluge. Kupac je dužan zaštititi korisničko ime i lozinku kako bi se spriječile zloupotrebe. Dobavljač ne snosi odgovornost za bilo kakve zloupotrebe korisničkog imena i lozinke od strane neovlaštenih osoba, niti Dobavljač snosi odgovornost za nastale štete i potencijalne zahtjeve bilo koje treće strane nastalih kao posljedica takve zloupotrebe.
 4. Prilikom registracije, Kupac je dužan navesti istinite i aktualne informacije. Ako Dobavljač u bilo koje vrijeme nakon registracije otkrije da su informacije neistinite (tj. otkrije da su dati podaci o nepostojećoj fizičkoj osobi ili fiktivnom pravnom licu, ili da su data imena druge fizičke ili pravne osobe), on će odmah blokirati račun takvih Kupaca. U slučaju promjene bilo koje informacije navedene u registracionom obrascu prilikom registracije, Kupac je dužan bez nerazumnog odlaganja ažurirati te informacije na web stranici www.plata.ba.
 5. Kupac svojim potpisom ovih OU daje saglasnost Dobavljaču da informiše Kupca o novim dostupnim uslugama Dobavljača putem e-mail adrese Kupca.
 6. Nakon završetka registracije na internet stranici www.plata.ba, odnosno nakon unošenja informacija u svrhu plaćanja za Usluge na internet stranici www.plata.ba, Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da su sve informacije koje je unio Kupac u registracione obrasce, odnosno na internet stranicu www.plata.ba istinite, i Kupac je saglasan, bez ikakvih rezervacija, da Dobavljač ili njegov ugovorni partner takve informacije obrađuju u toku ispunjenja predmeta Ugovora i za svrhe kao što je navedeno u stavu 8. ovoga člana OU. Nakon raskida Ugovora, podaci će biti pohranjeni u bazu podataka Dobavljača za razdoblje od najduže 3 godine. Nakon tog razdoblja, podaci će biti izbrisani iz baze podataka. Kupac može u bilo koje vrijeme zatražiti od Dobavljača obavijesti o informacijama koje Dobavljač čuva kao njegov dosije, a nakon raskida ugovora može zahtijevati od Dobavljača da izbriše njegove podatke iz baze podataka slanjem e-maila Dobavljaču sa zahtjevom za brisanje registrovanih podataka. U opravdanim slučajevima, Dobavljač ima pravo zahtijevati od Kupca da dostavi potpisanu saglasnost za obradu podataka o Kupcu.
 7. Kupac može u bilo koje vrijeme otkazati registraciju slanjem e-maila Dobavljaču izričito zahtjevajući prekid registracije. Za ponovo korištenje Usluge, potrebno je ponoviti registraciju. Ponovna registracija istog Kupca je moguća, ukoliko OU ne određuje drugačije.
 8. Namjera Dobavljača ne smije biti obrada ličnih podataka Kupaca, koji su zaštićeni po osnovu Zakona o Zaštiti Ličnih Podataka. Međutim, obrada određenih podataka Kupaca je potrebna za Dobavljača, posebno u cilju urednog vođenja registra sklopljenih ugovora i izdavanje poreznih dokumenata uz određivanje cijene za izvršene Usluge.

Član III - naručivanje usluge

 1. Dobavljač će osigurati Kupcu (posebno) sljedeće Usluge:
  • PayLab1 - analiza plata za jednu odabranu poziciju;
  • PayLab5 - analiza plata za pet odabranih pozicija;
  • PayLab Multi - neograničen pristup bazi plata u periodu od jednog mjeseca ili jedne godine;
  • PayLab analiza - segmentirana analiza plata ili specijalna analiza plata po zahtjevu kupca; te
  • Izvještaj plata za zaposlenike.
 2. Dobavljač zadržava pravo da mijenja i prilagođava strukturu i obim Usluga po svom nahođenju. Dobavljač će obavijestiti Kupca o takvih izmjenama putem saopćenja objavljenog na internet stranici www.plata.ba ili putem e-maila. Kupac ovime prihvata činjenicu da Usluge ili Izvještaji mogu iz tog razloga biti regulisani posebnom metodologijom Dobavljača, na osnovu čega se može pojaviti proširenje ili prilagođavanje referentnog uzorka.
 3. Narudžba Usluge Dobavljača bit će izvršena na osnovu Narudžbenice Kupca sa svim navedenim zahtjevima. Prije prihvata Narudžbenice, Dobavljač će biti ovlašten da potvrdi, putem telefona, faxa ili u nekoj drugoj formi, informacije koje je Kupac obezbijedio putem Narudžbenice. U slučaju bilo kakvih nedoumica, Dobavljač će biti ovlašten da zatraži od Kupca dodatne informacije i druge kontakte i druge informacije (tj. telefonske kontakte oficijelnog zakonskog predstavnika ili drugog ovlaštenog predstavnika Kupca), a posebno u svrhu zaključivanja Ugovora i izdavanje poreskih dokumenata sa utvrđenom cijenom za isporučene Usluge.
 4. Narudžbenica mora sadržavati minimalno sljedeće informacije:
  • Komercijalni naziv ili ime i prezime Kupca, zakonski oblik osnivanja u slučaju pravnih lica,
  • Poštansku adresu na kojoj je registrovana poslovnica ili sjedište Kupca (ulica, broj, ZIP kod, grad ili općina),
  • Adresa Kupca na koju se vrši fakturisanje Usluga,
  • Identifikacioni broj Kupca,
  • Porezni identifikacioni broj i PDV broj,
  • Ime i prezime kontakt osobe Kupca uključujući telefon, fax i e-mail adresu,
  • Vrsta naručene Usluge,
  • Period za koji Kupac naručuju Usluge,
  • Iz opravdanih razloga, Dobavljač može zahtijevati da Narudžbenicu potpiše Kupac (ili da se ovjeri pečatom kompanije)
 5. Nakon kompletiranja Narudžbenice, potvrdu Narudžbenice (prihvat) Dobavljač će poslati na e-mail adresu Kupca.
 6. Obično, u roku od 24 sata od trenutka kada Kupac pošalje Narudžbenicu i Dobavljač prihvati Narudžbenicu, Dobavljač će napraviti fakturu sa utvrđenom cijenom za naručenu uslugu i poslati istu na poštansku adresu Kupca. U skladu sa važećim pravnim propisima, faktura može biti poslana na e-mail adresu Kupca. Aktivacija naručene Usluge će se izvršiti u roku od 2 radna dana od knjiženja financijskih iznosa u visini fakturisanog iznosa za naručenu Uslugu na bankovni račun Dobavljača, ukoliko nije drugačije dogovoreno.
 7. Odredbe stava 5. i 6. neće se primjenjivati u slučajevima plaćanja cijene Usluga putem nekog od sistema online plaćanja. U takvim slučajevima, Dobavljač će Kupcu dostaviti dokument koji dokazuje plaćanje cijene Usluga na e-mail adresu Kupca.
 8. Usluga će se smatrati isporučenom Kupcu u momentu isporuke odgovarajućih Izvještaja zatražene Usluge Kupcu (npr. slanje Izvještaja na e-mail adresu Kupca), eventualno u momentu kada se omogući korištenje Usluge (putem uređaja za pristup Usluzi).
 9. Kupac će biti ovlašten u potpunosti ili djelimično da otkaže određenu Uslugu, eventualno naručenu Uslugu prije nego što je dostavljena, slanjem e-maila ili pisane poruke Dobavljaču u kojoj izričito zahtijeva potpuno ili djelimično otkazivanje Usluge, eventualno za otkazivanje već naručene Usluge. Ukoliko u ovim OU nije drugačije određeno, za izmjene već potvrđene Narudžbe ili pružene Usluge, potreban je pristanak obje Ugovorne Strane.
 10. Ukoliko Kupac naruči Uslugu, čije trajanje premašuje period od 1 mjesec, a otkaže takvu uslugu u skladu sa ovim OU ili po dogovoru Ugovornih strana nakon plaćanja cijene Usluge (pretplata Usluga za period duži od 1 mjesec), u roku od 14 dana Dobavljač će vratiti iznos razlike između plaćene cijene Usluge i cijene pravoremeno isporučene Usluge Kupcu, koji će biti određen na osnovu stvarnog perioda isporuke Usluge i jedinične cijene Usluge na osnovu Cjenovnika. Ukoliko Kupac naruči Uslugu u trajanju od 12 mjeseci i otkaže takvu Uslugu u skladu sa ovim OU ili na osnovu dogovora Ugovornih strana nakon plaćanje njene cijene, Dobavljač će vratiti Kupcu najkasnije u roku od 14 dana iznos razlike između plaćene cijene Usluge i jedinične cijene Usluge za 1 mjesec utvrđene na osnovu Cjenovnika, umnoženu brojem svakog započetog mjeseca tokom kojeg je Usluga bila dostupna Kupcu; Dobavljač će biti ovlašten da oduzme naknadu svojih troškova povezanu sa otkazivanjem isporučene Usluge Kupcu.
 11. Ukoliko Kupac otkaže naručenu Uslugu u toku trajanja njene isporuke i ako je ta Usluga ona čija se cijena fakturiše nakon isporuke, Dobavljač će biti ovlašten za naplatu cijene za stvarno isporučenu Uslugu za cijeli period isporuke, određene Cjenovnikom
 12. Dobavljač će vratiti novčani iznos Kupcu samo u slučaju da je iznos veći od 1,00 KM (slovima: jedna konvertibilna marka).

Član IV - Cijena Usluga i uvjeti plaćanja

 1. Cijena pruženih Usluga utvrđuje se putem Cjenovnika koji je validan na dan naručivanja Usluga, a u krajnjem slučaju ukoliko je Usluga pružena po specifičnoj narudžbi Kupca, cijena se utvrđuje u skladu sa individualnim proračunom i ugovorom sa Kupcem. Dobavljač zadržava pravo izmjene Cjenovnika. Važenje novog Cjenovnika stupa na snagu danom njegovog objavljivanja na internet stranici www.plata.ba ukoliko nije drugačije određeno u samom Cjenovniku.
 2. Svi iznosi koji su utvrđeni u Cjenovniku su iznosi u koje nije uključen Porez na dodatu vrijednost (PDV) kao ni drugi eventualni porezi i/ili takse, osim ukoliko je izričito određeno drugačije. PDV će biti dodat na iznos iz Cjenovnika u skladu sa primjenjivim zakonima i biće pojedinačno naveden u poreznim dokumentima, odnosno fakturama.
 3. Kupac je obavezan da uredno i na vrijeme plaća Dobavljaču cijenu za Usluge putem elektronskog prijenosa novca na bankovni račun Dobavljača naznačen na računu. Dobavljač, u pravilu, izdaje račun (porezni dokument) prije stavljanje na raspolaganje Usluga Kupcu. Račun se izdaje za cijeli period za koji je Kupac naručio Usluge. Rok za dospjelost računa za plaćanje je 14 dana od dana izdavanja računa, osim ako drugačije nije navedeno na samom računu.
 4. Cijene Usluga se mogu platiti putem bilo kojeg sistema za online plaćanje koji je dostupan na internet stranici www.plata.ba (PayPal). U tom slučaju, Kupac će izvršiti online uplatu odmah nakon naručivanja Usluga na internet stranici www.plata.ba. Nakon što primi uplatu, Dobavljač će dostaviti Kupcu dokaz o uplati sredstava za Usluge. Kupac - fizička osoba, plaćanje Usluga može izvršiti samo putem online prijenosa odnosno uplate.
 5. Ako Kupac zakasni s uplatom fakturisanog iznosa, Dobavljač ima pravo naplatiti zatezne kamate do iznosa od 0,1% od iznosa odgođenog za svaki započeti dan zakašnjenja. U isto vrijeme, Dobavljač ima pravo da naručene Usluge učini nedostupnima za Kupca sve do isplate fakturisanog iznosa ili prekinuti daljnje pružanje Usluga. Ukoliko Dobavljač prekine pružanje Usluga Kupcu iz razloga kao što je navedeno u prethodnoj rečenici ili iz drugih razloga definisanih u ovim OU, Dobavljač nije dužan dati nikakvu naknadu Kupcu za nemogućnost korištenja naručenih Usluga, koje nije mogao koristiti tokom takvih prekida. U svakom slučaju Dobavljač ima pravo na naknadu štete.

Član V - Prava i obaveze ugovornih strana

 1. Dobavljač je obavezan da izvrši Usluge na najvišem dostupnom nivou kvalitete.
 2. Kupac prima na znanje činjenicu da će određene Usluge (eventualno Izvještaji) mogu biti proizvod autorskog djela te da će biti zaštićene u skladu sa Zakonom o Zaštiti Autorskih Prava ili u skladu sa sličnim zakonima važećim u inostranstvu. Dobavljač je vlasnik važeće licence ili sličnog odobrenja koja mu je izdata od strane autora ili osobe koja je izvršava vlasnička ili autorska prava autora za korištenje takvih autorskih prava, zapravo Dobavljač je direktno ovlašten za izvršavanje vlasničkih prava autora u skladu sa Zakonom o Zaštiti Autorskih Prava, odnosno Dobavljač je ovlašten da dodjeljuje odobrenje za svako daljnje korištenje takvog posla. Kupac prima na znanje činjenicu da dio Izvještaja može predstavljati bazu podataka kreiranu od strane Dobavljača ili treće osobe, a koja može biti predmetom autorskih prava te samim tim i biti zaštićena u skladu sa Zakonom o Zaštiti Autorskih Prava.
 3. Usluge (eventulano Izvještaji) će biti određene samo da informišu Kupca u vezi sa njegovim aktivnostima i vlastitim svrhama. Kupac nije ovlašten da distribuira informacije koje dobije korištenjem Usluga trećim osobama, sa ili bez ikakve naknade, koristiti ih za druge svrhe, niti omogućiti njihovo korištenje u druge svrhe trećim osobama. Kupac nema pravo bez prethodnog pismenog odobrenja od Dobavljača, prenositi Izvještaje na svoje internet stranice ili svoje publikacije, niti ima pravo na širenje Izvještaja bilo kako, posebno za potrebe prodaje svojih proizvoda i usluge. Dobavljač nije obavezan da izda odobrenje iz prethodne rečenice, posebno u slučaju kada prema Dobavljačevoj utemeljenoj procjeni, njegov dobar ugled i/ili reputacija mogu biti narušeni.
 4. Ukoliko bilo koja vrsta konsaltinga bude dio Usluga, sve informacije dostavljene u Izvještajima u okviru takvog konsaltinga će biti samo za orijentacione svrhe i biće neobavezujuće, te ni u jednom slučaju neće biti osnov za uspostavljanje odgovornosti Dobavljača za cjelokupnost, prikladnost i tačnost obezbijeđenih informacija ili savjetovanja.
 5. Kupac će imati isključivo pravo za pristup naručenim Uslugama (vezane za određene vrste Usluga). Pristup naručenim Uslugama je zaštićen jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan zaštititi korisničko ime i lozinku kako bi se spriječile zloupotrebe. Dobavljač ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve zloupotrebe korisničkog imena i lozinke od strane neovlaštene osobe, niti za bilo kakvu daljnju štetu ili potencijalna potraživanja trećih osoba nastala kao posljedica takve zloupotrebe.
 6. Dobavljač ima pravo odmah prekinuti pružanje Usluga Kupcu u slučaju da Kupac bitno krši odredbe Ugovora i/ili OU, posebno ako:
  • Kupac koristi Izvještaje suprotno odredbama stava 2. i 3. ovog člana OU;
  • Kupac kroz svoju registraciju omogućuje korištenje Usluga bilo kojoj trećoj osobi koja je registrovana u bazi Dobavljača a koja se nalazi u tzv. deaktiviranom stanju zbog dospjelih a neplaćenih obaveza prema Dobavljaču, za korištenje Izvještaja kršenjem stava 2. i 3. ovog člana OU ili iz razloga drugih bitnih povreda Ugovora i/ili OU;
  • Dobavljač neprestano utvrđuje da registracija Kupca nije bila ovlaštena iz bilo kojeg razloga;
  • Kupac krši Ugovor i/ili odredbe OU i/ili dobru praksu, i ako na taj način, prema dobro utemeljenom mišljenju Dobavljača, narušava ili umanjuje dobar ugled, i/ili prijeti umanjenju nivoa kvalitete Usluge.
 7. Kupac je dužan platiti cijenu naznačenu u Ugovoru i/ili Narudžbi i/ili Cjenovniku za naručene i/ili pružene Usluge Dobavljača.

Član VI - Žalbeni postupak

 1. Kupac ima pravo žalbe zbog grešaka koje se pojave krivicom Dobavljača. Kupac, u isto vrijeme, u toku žalbenog postuka ima pravo zahtijevati odgovarajući popust od cijene. U toku tog postupka, Kupac nema pravo žalbe na sadržaj izlazne Usluge, koje su naručene od strane Kupca. Kupac će biti odgovoran za tačno određivanje tražene Usluge u Narudžbi.
 2. Rok za podnošenje žalbe je maksimalno 14 dana od dana kada je Kupac otkrio grešku ili od kada je mogao otkriti grešku.
 3. Kupac može podnijeti žalbu u pismenom obliku (putem pošte na adresu sjedišta Dobavljača, faksom na broj: +387 33 204 595+387 33 204 595, ili putem kontakt obrasca), pri čemu žalba mora biti dostavljena Dobavljaču. Dobavljač je dužan objaviti odgovor na žalbu u roku od 7 dana od dana njenog prijema.
 4. Greška prouzrokovana krivicom Dobavljača je takva greška koja podrazumijeva nefunkcionalnost Usluge zahtjevane Narudžbom, i to u periodu dužem od 6 sati u roku protekla 24 sata. Greška koja je prouzrokovana kao posljedica kvara u internet konekciji Kupca ili kao posljedica okolnosti za koje Kupac nije odgovoran, ne smatra se greškom prouzrokovanom krivicom Dobavljača u smislu ovog člana OU.
 5. Popust od cijene, koji Kupac ima pravo zahtijevati u toku žalbenog postupka, ostavruje se u obliku kreditne note ili kroz ponudu zamjenske Usluge.
 6. Bilo kakvi prigovori na izdate račune, koji bi za posljedicu imali ograničavanje ostvarivanja prava na žalbu Dobavljača prema Kupcu, moraju se podnijeti Dobavljaču u pismenom obliku najkasnije u roku od 7 dana od dana kada je račun dostavljen Kupcu.

Član VII - Ograničenje odgovornosti Dobavljača

 1. Dobavljač neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu uzrokovanu korištenjem Izvještaja. Dobavljač će posvetiti maksimalnu pažnju u cilju obezbjeđenja da se Izvještaji i informacije postavljene na internet stranici www.plata.ba obrađuju na osnovu pouzdanih, tačnih i reprezentativnih podataka, međutim, to ne garantuje apsolutnu tačnost i kompletnost Izvještaja i informacija postavljenih na internet stranici www.plata.ba. Dobavljač ne obezbjeđuje garanciju za korištenje Izvještaja i informacija postavljenih na internet stranici www.plata.ba za određene svrhe. Svaki Kupac prije korištenja Izvještaja dužan je uredno razmotriti prikladnost i tačnost takvog korišćenja za određene svrhe.
 2. Dobavljač nije odgovoran za štetu koju može pretrpjeti Kupac ili treće osobe prilikom korištenja internet stranice www.plata.ba, uključujući gubitak dobiti ili gubitak bilo kojih podataka.
 3. Operator odgovarajućih sistema za plaćanje će biti odgovoran za uspješnu realizaciju online plaćanja. Kupac je dužan ispuniti sve podatke potrebne za realizaciju isplate na tačan i potpun način.
 4. U slučaju kada se dokaže da je Kupac pretrpio štetu usljed kršenja ugovornih obaveza od strane Dobavljača, naknada takve štete biće ograničena samo na maksimalan iznos cijene plaćene od strane Kupca za naručene usluge, koje je Dobavljač pružao u toku kršenja svojih obaveza kao najveće potencijalne predvidive štete.

Član VIII - Trajanje Ugovora, prekid Ugovornog odnosa

 1. Ugovorni odnos se sklapa se na određeno vrijeme, te postaje pravomoćan od dana potpisivanja Ugovora od strane ovlaštenih predstavnika obje Ugovorne strane, ukoliko nije drugačije određeno Ugovorom, ili prihvatanjem Narudžbe.
 2. Ukoliko nije drugačije određeno Ugovorom, Ugovor se može se raskinuti i prije isteka Ugovornog roka:
  • pismenim sporazumom o raskidu od strane Ugovornih strana,
  • pisanom obavijesti bilo koje Ugovorne strane čak i bez navođenja razloga, s tri mjeseca otkaznog roka koji će postati validan prvim danom sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon prijema pisane obavijesti,
  • povlačenjem iz Ugovora bilo koje Ugovorne strane, ukoliko druga Ugovorna strana značajno prekrši svoje obaveze iz Ugovora.
 3. Pismena obavijest, tj. pismeno obavještenje o povlačenju iz Ugovora, mora biti dostavljena drugim Ugovornim stranama na adresu navedenu u Ugovoru ili na neku drugu adresu Ugovorne strane, koju je ta Ugovorna strana navela pismenim putem.

Član IX - Zajedničke odredbe

 1. Ugovorne strane će sve sporove koji mogu proizaći iz tumačenja i/ili primjene ovih OU najprije pokušati riješiti sporazumno. Ukoliko sporazumno rješavanje spora nije moguće, Ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Sarajevu.
 2. Sve obavijesti i drugi akti, uključujući i pravne akte koji prema Ugovoru ili važečim propisima moraju biti u pisanom obliku, trebaju biti dostavljeni drugoj Ugovornoj strani lično, kurirskom službom ili preporučenom poštom na posljednju poznatu adresu te Ugovorne strane. Ugovorne strane sporazumno potvrđuju da se pošiljka smatra isporučenom u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku koje uređuju način dostave pismena.

Član X - Finalne odredbe

 1. Dobavljač zadržava pravo na izmjene i dopune OU, te će o tome obavijestiti Kupca u obliku objave na internet stranici www.plata.ba prezentujući datum od kojeg te izmjene postaju važeće. Kada novi OU postanu važeći, prethodne prestaju biti validne.
 2. Ugovor može biti izmijenjen ili dopunjen po odobrenju obje Ugovorne strane, i to u pismenom obliku  amandmana potpisanih od strane ovlaštenih predstavnika obje Ugovorne strane. To neće utjecati na odredbu iz stava 1. ovog člana OU.
 3. Ugovorne strane se obvezuju da trećim osobama neće otkriti bilo kakve informacije dobijene u toku njihove međusobne saradnje. Dobavljač i njegove ovlaštene osobe, su dužni zadržati povjerljivost svih ličnih podataka o Kupcu do kojih dolaze po osnovu međusobne saradnje sa Kupcem, a po osnovu Zakona o Zaštiti Ličnih Podataka, i ne smiju koristiti takve informacije za ličnu upotrebu i ne smiju ih otkriti trećim osobama bez odobrenja Kupca. Odredbom ovog stava, ne dira se u obaveze koje proizlaze iz pojedinih zakonskih propisa i/ili odluka nadležnih organa.
 4. Na sve odnose koji nisu regulisani u Ugovoru i/ili OU, primjenjivaće se odredbe važećih zakonskih propisa Federacije Bosne i Hercegovine, posebno Zakona o Obligacionim Odnosima.
 5. U slučaju da bilo koja odredba Ugovora i/ili OU u cijelosti ili djelomično bude proglašena nevažećom, neučinkovitom ili neprovedivom, to neće utjecati na valjanost i učinkovitost drugih odredaba Ugovora i/ili OU. Ugovorne strane dužne su zamijeniti takve nevažeće, neučinkovite ili neprovedive odredbe novim odredbama koje su po svom ??smislu i svrsi najbliže značenju i izjavljenim voljama Ugovornih strana u vezi odredaba koje treba zamijeniti. Do postizanja sporazuma među ugovornim stranama o odredbama koje treba zamijeniti, umjesto tih nevažećih, neučinkovitih i neprovedivih odredaba koristiće se odredbe pojedinih zakonskih propisa.
 6. Različite odredbe Ugovora bit će presedan odredbama OU. Primjena OU ili njegovog dijela može biti isključena pismenim sporazumom Ugovornih strana.

22.9.2011


Uporedite svoju platu

Nabavite besplatno personalizovano poređenje zarada.

Pristupite istraživanju plata